top of page
Koncernredovisning - Vad innebär det?

En koncern definieras som en ekonomisk konstellation bestående av ett moderbolag och minst ett dotterbolag, där moderbolaget har bestämmande inflytande i dotterbolaget, oftast genom att äga en majoritet av rösterna. 

En koncernredovisning är en särskild årsredovisning som ett moderbolag upprättar utöver sin vanliga årsredovisning. Koncernredovisningen utförs som om moderbolaget och dess dotterbolag är en ekonomisk helhet och ska ge ekonomisk information om koncernens ställning, resultat och kassaflöde. Detta görs för att intressenter ska kunna utvärdera koncernen som helhet. En koncernredovisning görs på grund av lagkrav, eller om bolaget själva vill göra en intern konsolidering.

Behöver jag upprätta koncernredovisning?

Av årsredovisningslagen framgår att huvudregeln är att alla koncerner ska upprätta en koncernredovisning, och då är det alltid styrelsen i moderbolaget som är ytterst ansvarig för att den kommer till. Det finns däremot några undantag.

 

Små koncerner behöver inte upprätta någon koncernredovisning. För att definieras som en liten koncern får du inte överskrida två av tre följande gränsvärden:

  • Koncernen har haft max 50 anställda i genomsnitt de senaste två räkenskapsåren.

  • Koncernens nettoomsättning har max uppgått till 80 miljoner de senaste två räkenskapsåren.

  • Koncernens nettovärde på dess gemensamma tillgångar har max uppgått till 40 miljoner de senaste två räkenskapsåren.  

Du kan också slippa att upprätta en koncernredovisning om moderbolaget också är dotterbolag till ett överordnat moderbolag

Vad ska en koncernredovisning innehålla?

Som med all typ av redovisning finns det även vid koncernredovisning en del formkrav och regler att förhålla sig till. En korrekt upprättad koncernredovisning innehåller fastställelseintyg, förvaltningsberättelse, koncernbalansräkning, koncernresultaträkning, kassaflödesanalys och noter.

En koncernredovisning omfattar ett räkenskapsår och upprättas i normalfallet en gång per år, i samband med årsredovisningen vid räkenskapsårets slut

Hjälp med koncernredovisningen?

Mindre koncerner behöver alltså inte upprätta någon koncernredovisning men det kan vara en bra idé att göra det ändå i vissa fall. Det kan till exempel vara för att banker eller andra finansiärer kräver det. Eller för att man vill visa dessa att koncernen som helhet är starkare än enskilda bolag.

Koncernredovisning kan både vara krångligt och tidskrävande. Vi hjälper gärna er med er koncernredovisning, så att ni får mer tid till värdeskapande aktiviteter.

Vi hör av oss inom kort!
bottom of page